Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule

Wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

Dotyczy projektu : „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z029/17-00.

PROSIMY O POBRANIE PLIKU PDF

X