Rusza nabór studentów kierunku Filologia do projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza I nabór uczestników projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”, w ramach którego zorganizowane zostaną szkolenia, kursywyjazdy studyjne, mające na celu podnieść kompetencje studentów.
W projekcie uczestniczyć mogą brać udział studenci IIIII roku. Projekt kierowany jest do osób posiadających status studenta.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Szkolenie z obsługi komputerowych narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation)

Szkolenie ma na celu zapoznać studentów z obsługą i metodyką MemoQ, jako komputerowego narzędzia CAT, które wspomaga pracę tłumacza. Uczestnicy nabędą nowe kwalifikacje, które są konieczne nie tylko ze względu na zmieniające się potrzeby rynku tłumaczeń, ale także z uwagi na fakt spełniania wymogów EMT (European Master`s in Translation).

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają nową terminologię (Translation Memory, Machine Translation, Unicode, Glossary, Cloud Computing),
 • nabędą kompetencje tworzenia glosariuszy z wykorzystaniem aplikacji (Window’s Notepad) oraz dwujęzycznych tabeli
  w programie MemoQ.

W ramach szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja i certyfikacja.

Formy pracy: ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 30h.
Uzyskanie certyfikatu: TAK

 

Szkolenie - Techniki pamięciowe w nauczaniu ortografii – metody słowno – plastyczne

Szkolenie zaplanowano dla studentów kierunku pedagogika i filologia.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają metody wykorzystujące różne techniki pamięciowe, przydatne szczególnie w nauczaniu ortografii oraz trudnych zasad pisowni. Metody te są skuteczniejsze niż tradycyjne, ponieważ nie kojarzą się dziecku z typową nauką szkolną, pozbawione są nudy, działają na wyobraźnię i wyzwalają motywację wewnętrzną. Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów.
Szczegółowym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności posługiwania się technikami pamięciowymi, jako skutecznymi narzędziami nauki ortografii.

Przykładowe tematy:

 • techniki pamięciowe jako narzędzia w pełni wykorzystujące możliwości ludzkiego mózgu. Rodzaje pamięci. Okolice mózgu odpowiedzialne za procesy pamięciowe. Różnice funkcjonalne między półkulami mózgu. Wykorzystywanie potencjału prawej półkuli mózgu w celu efektywnego zapamiętywania. Emocje a proces zapamiętywania;
 • ćwiczenia pobudzające prawą półkulę mózgu, przygotowujące do właściwego stosowania technik pamięciowych;
 • prezentacja różnych skutecznych technik w nauczaniu ortografii połączona z ćwiczeniami;
 • kreatywne nauczanie ortografii: twórcze rysunki, kolorowanki, wierszyki, rymowanki.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 16 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Warsztaty - Coaching w edukacji

W ramach warsztatów zaplanowano zajęcia dla kierunku pedagogika i kierunków prowadzących specjalność nauczycielską, tj. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wychowanie fizyczne, filologia.

            Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu [za www.wikipedia.org]. Coaching od ponad trzydziestu lat sprawdza się w biznesie. Jednak w ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowań technikami coachingowymi wśród nauczycieli.

Coaching edukacyjny to proces szkoleniowy mający na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do nauki. Udział w warsztatach pozwoli studentom na  poznanie narzędzi coachingowych, które m.in. pozwolą:

 • wzmocnić ich umiejętności komunikacyjne,
 • zrozumieć język, zachowanie, decyzje działania uczniów,
 • umiejętnie pracować z problemami uczniów, takimi jak np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • poradzić sobie z brakiem motywacji uczniów do nauki,
 • pomóc przyszłemu wychowawcy zbudować trwałą relację nauczyciel – uczeń,
 • zidentyfikować i zrozumieć ludzkie zachowania i emocje.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia.
Liczba godzin: 92 h.
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Kurs języka angielskiego „angielski w biznesie" na poziomie B2

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z biznesem i chcących rozwijać swoje umiejętności językowe. Zagadnienia poruszane na kursie dotyczą szeroko pojętego języka biznesowego: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na rynku, struktury organizacyjne firm, strategia planowania oraz procesy podejmowania decyzji, finanse, terminologia bankowa , oraz wiele innych.

Nabór dedykowany w pierwszej kolejności studentom kierunku filologia angielska, dostępny będzie również dla studenta dowolnego kierunku prowadzonego w PWSZ pod warunkiem, że potencjalny uczestnik pozytywnie zaliczy bilans kompetencji na wejściu i zostanie zakwalifikowany w procedurze rekrutacyjnej. W ramach kursu zamkniętego uczestnik otrzyma wsparcie dydaktyczne, podręcznik oraz walidację umiejętności w ramach zewnętrznego egzaminu w systemie TELC (The European Language Certificates- jednolity system egzaminów stworzony w oparciu o Europejski System Kształcenia Językowego).

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, metody warsztatowe;
Liczba godzin: 90 h;
Forma zaliczenia: egzamin;
Uzyskanie certyfikatu: TAK.

Kurs przygotowujący do egzaminu Business English Certificate - poziom Higher

W dzisiejszym międzynarodowym świecie biznesu, ważnym jest by pokazać pracodawcom, że potrafisz efektywnie komunikować się w języku angielskim w codziennych biznesowych sytuacjach. Jeśli chcesz dalej rozwijać swoje umiejętności językowe w ramach angielskiego profesjonalnego, ten kurs jest dla Ciebie. Certyfikat uzyskany z egzaminu Business English Certificate poświadcza, że pewnie posługujesz się angielskim w środowisku biznesowym.

Nabór dedykowany w pierwszej kolejności studentom kierunku filologia angielska, dostępny będzie również dla studenta dowolnego kierunku prowadzonego w PWSZ pod warunkiem, że potencjalny uczestnik pozytywnie zaliczy bilans kompetencji na wejściu i zostanie zakwalifikowany w procedurze rekrutacyjnej.

Kurs zamknięty obejmuje łącznie 120 h zajęć dydaktycznych i praktycznych. W ramach kursu uczestnik otrzyma szkolenie, podręcznik oraz walidację umiejętności w ramach zewnętrznego egzaminu zorganizowanego przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate (CPE).

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, metody warsztatowe;
Liczba godzin: 120 h;
Forma zaliczenia: egzamin;
Uzyskanie certyfikatu: TAK.

X