Pedagogika – lista kursów

Szkolenie - techniki pamięciowe w nauczaniu ortografii - metody słowno-plastyczne

Szkolenie zaplanowano dla studentów kierunku pedagogika i filologia.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają metody wykorzystujące różne techniki pamięciowe, przydatne szczególnie w nauczaniu ortografii oraz trudnych zasad pisowni. Metody te są skuteczniejsze niż tradycyjne, ponieważ nie kojarzą się dziecku z typową nauką szkolną, pozbawione są nudy, działają na wyobraźnię i wyzwalają motywację wewnętrzną. Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów.
Szczegółowym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności posługiwania się technikami pamięciowymi, jako skutecznymi narzędziami nauki ortografii.

Przykładowe tematy:

 • techniki pamięciowe jako narzędzia w pełni wykorzystujące możliwości ludzkiego mózgu. Rodzaje pamięci. Okolice mózgu odpowiedzialne za procesy pamięciowe. Różnice funkcjonalne między półkulami mózgu. Wykorzystywanie potencjału prawej półkuli mózgu w celu efektywnego zapamiętywania. Emocje a proces zapamiętywania;
 • ćwiczenia pobudzające prawą półkulę mózgu, przygotowujące do właściwego stosowania technik pamięciowych;
 • prezentacja różnych skutecznych technik w nauczaniu ortografii połączona z ćwiczeniami;
 • kreatywne nauczanie ortografii: twórcze rysunki, kolorowanki, wierszyki, rymowanki.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 16 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Kurs arteterapii dziecięco – młodzieżowej

arteterapia «terapia przez sztukę» [za: Słownik języka polskiego].

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć z grupami dziecięco młodzieżowymi w oparciu o różne formy aktywności twórczej. Wiedza i umiejętności uzyskane w czasie kursu mają zastosowanie w edukacji, socjoterapii, terapii pedagogicznej, pracy opiekuńczo wychowawczej oraz pracy wspierającej uzdolnienia i rozwijającej kreatywność.

Celem kursu jest m.in.:

 • poznanie założeń i zastosowania arteterapii w edukacji i terapii,
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz z grupami dziecięco-młodzieżowymi w oparciu o metodę arteterapii,
 • poznanie szerokiego wachlarza technik oraz materiałów plastycznych, mających zastosowanie w arteterapii dziecięco-młodzieżowej, a także technik na bazie muzyki, ruchu i tańca oraz dramy,
 • uzyskanie podstaw teoretycznych i praktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą przejawiającą dysfunkcje w zakresie rozwoju emocjonalnego,
 • uzyskanie wskazówek i narzędzi do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi.

 

Po zakończeniu kursu student otrzyma bogaty zasób materiałów szkoleniowych takich jak: skrypt z opisem technik, pakiet materiałów instruktażowych, przykładowy roczny program zajęć do wykorzystania w pracy z uczniami.

Formy pracy: wykład, ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 60 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Warsztaty - Coaching w edukacji

W ramach warsztatów zaplanowano zajęcia dla kierunku pedagogika i kierunków prowadzących specjalność nauczycielska, tj. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wychowanie fizyczne, filologia.

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu [za www.wikipedia.org]. Coaching od ponad trzydziestu lat sprawdza się w biznesie. Jednak w ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowań technikami coachingowymi wśród nauczycieli.

Coaching edukacyjny to proces szkoleniowy mający na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do nauki. Udział w warsztatach pozwoli studentom na  poznanie narzędzi coachingowych, które m.in. pozwolą:

 • wzmocnić ich umiejętności komunikacyjne,
 • zrozumieć język, zachowanie, decyzje działania uczniów,
 • umiejętnie pracować z problemami uczniów, takimi jak np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • poradzić sobie z brakiem motywacji uczniów do nauki,
 • pomóc przyszłemu wychowawcy zbudować trwałą relację nauczyciel – uczeń,
 • zidentyfikować i zrozumieć ludzkie zachowania i emocje.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia.
Liczba godzin: 92 h.
Uzyskanie certyfikatu: TAK

X