Pedagogika – lista kursów
Szkolenie - techniki pamięciowe w nauczaniu ortografii - metody słowno-plastyczne

Szkolenie zaplanowano dla studentów kierunku pedagogika i filologia.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają metody wykorzystujące różne techniki pamięciowe, przydatne szczególnie w nauczaniu ortografii oraz trudnych zasad pisowni. Metody te są skuteczniejsze niż tradycyjne, ponieważ nie kojarzą się dziecku z typową nauką szkolną, pozbawione są nudy, działają na wyobraźnię i wyzwalają motywację wewnętrzną. Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów, ćwiczeń i wykładów.
Szczegółowym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności posługiwania się technikami pamięciowymi, jako skutecznymi narzędziami nauki ortografii.

Przykładowe tematy:

  • techniki pamięciowe jako narzędzia w pełni wykorzystujące możliwości ludzkiego mózgu. Rodzaje pamięci. Okolice mózgu odpowiedzialne za procesy pamięciowe. Różnice funkcjonalne między półkulami mózgu. Wykorzystywanie potencjału prawej półkuli mózgu w celu efektywnego zapamiętywania. Emocje a proces zapamiętywania;
  • ćwiczenia pobudzające prawą półkulę mózgu, przygotowujące do właściwego stosowania technik pamięciowych;
  • prezentacja różnych skutecznych technik w nauczaniu ortografii połączona z ćwiczeniami;
  • kreatywne nauczanie ortografii: twórcze rysunki, kolorowanki, wierszyki, rymowanki.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 16 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Kurs arteterapii dziecięco – młodzieżowej

arteterapia «terapia przez sztukę» [za: Słownik języka polskiego].

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć z grupami dziecięco młodzieżowymi w oparciu o różne formy aktywności twórczej. Wiedza i umiejętności uzyskane w czasie kursu mają zastosowanie w edukacji, socjoterapii, terapii pedagogicznej, pracy opiekuńczo wychowawczej oraz pracy wspierającej uzdolnienia i rozwijającej kreatywność.

Celem kursu jest m.in.:

  • poznanie założeń i zastosowania arteterapii w edukacji i terapii,
  • przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz z grupami dziecięco-młodzieżowymi w oparciu o metodę arteterapii,
  • poznanie szerokiego wachlarza technik oraz materiałów plastycznych, mających zastosowanie w arteterapii dziecięco-młodzieżowej, a także technik na bazie muzyki, ruchu i tańca oraz dramy,
  • uzyskanie podstaw teoretycznych i praktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą przejawiającą dysfunkcje w zakresie rozwoju emocjonalnego,
  • uzyskanie wskazówek i narzędzi do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi.

Formy pracy: wykład, ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 60 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK

X