Szkolenia otwarte dla wszystkich studentów.

W projekcie uczestniczyć mogą studenci IIIII roku. Projekt kierowany jest do osób posiadających status studenta.

Zarządzanie projektami PRINCE2 - FOUNDATION

PRINCE2 – to najpopularniejsza metoda zarządzani projektami, oparta na produktach. Metoda ta jest zbiorem zasad, które można zastosować do dowolnego projektu, bez względu na jego złożoność. Uczestnik szkolenia pozna sposoby zarządzania ryzykiem, jakością, oraz prowadzeniem nadzoru. Zapozna się ze sposobami na zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu i założonego celu.

Cel szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy;
 • omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego;
 • przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.

Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu;
 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami;
 • ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią;
 • poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®;
 • zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®;
 • uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem;
 • poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie;
 • poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®;
 • zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji;
 • nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.

Szkolenie przewiduje zajęcia w czterech blokach tematycznych, wyposażenie każdego uczestnika w podręcznik, walidację w formie certyfikowanego egzaminu. Szkolenie zamknięte dla grupy obejmuje: zajęcia szkoleniowe, grę szkoleniową, symulację biznesową z zarządzania projektem, walidację.

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, warsztaty;
Liczba godzin: 30 h;
Forma zaliczenia: egzamin;
Uzyskanie certyfikatu: TAK.

Warsztaty - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja to sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz, kim jest albo za kogo chciałby być uważany. Autoprezentacja to umiejętność zaprezentowania swojej osoby w taki sposób, jakiego w danej sytuacji oczekują odbiorcy. Odpowiednia technika autoprezentacji może w ciągu zaledwie kilku sekund zdecydować o sukcesie wystąpienia publicznego.

Cele szkolenia:

 • podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników w kontaktach z publicznością, z rozmówcą czy z mediami;
 • rozwijanie umiejętności publicznego prezentowania pomysłów i przekonań;
 • opanowanie umiejętności minimalizowania tremy;
 • nabycie umiejętności efektywnego prezentowania produktu, przekazywania koncepcji i projektów różnym grupom odbiorców;
 • umiejętność przygotowania i przeprowadzenia prezentacji tak, aby osiągnąć zamierzony cel;
 • utrzymanie zainteresowania słuchaczy i zapobieganie ich znużeniu;
 • radzenie sobie z obiekcjami słuchaczy, odpowiadanie na pytania, wyjaśnianie wątpliwości;
 • wywieranie na słuchaczach wrażenia doskonałej znajomości tematu i pewności siebie.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady i techniki autoprezentacji oraz budowania wystąpień, od warstwy werbalnej i niewerbalnej wystąpienia, poprzez podstawowe źródła komunikacji, takie jak mowa ciała, parajęzyk, słowa, po praktyczne ćwiczenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Formy pracy: wykład, ćwiczenia, warsztaty;
Liczba godzin: 30 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Warsztat - Negocjacje z elementami NLP

Negocjacje są kluczowym elementem pracy w wielu zawodach. Osoby, które na co dzień zajmują się przekonywaniem innych do swoich racji czy idei powinny posiadać rozległą i ugruntowaną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, z zakresu negocjacji. Wzbogacenie tej wiedzy o elementy programowania neurolingwistycznego (NLP) sprawi, że proces przekonywania stanie się jeszcze skuteczniejszy, gwarantując zadowolenie obu stron uczestniczących w negocjacjach i sukces zawodowy pracownika.

Przygotowane dla Państwa zajęcia warsztatowe pozwolą:

 • rozwinąć kompetencje interpersonalne oczekiwane przez pracodawców,
 • nabyć umiejętności w zakresie posługiwania się technikami negocjacyjnymi,
 • odczytywać i rozumieć sygnały, jakie wysyła do nas partner podczas spotkania negocjacyjnego.

 

Liczba godzin: 30 h
Forma zaliczenia: egzamin
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Szkolenie z umiejętności komputerowych ECDL moduł z grupy Advanced A1+A2+A4

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji;
 • wzrost pozycji na rynku pracy;
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia;
 • wzrost mobilności;
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Szkolenie obejmuje naukę  przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, naukę grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej, na poziomie zaawansowanym.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) uznawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne członka CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies). Więcej na stronie: https://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-advanced/.

 

Formy pracy: wykład, ćwiczenia, warsztaty
Liczba godzin: 24 h
Forma zaliczenia: egzamin
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Kurs języka angielskiego "Angielski w biznesie" na poziomie B2

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z biznesem i chcących rozwijać swoje umiejętności językowe. Zagadnienia poruszane na kursie dotyczą szeroko pojętego języka biznesowego: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na rynku, struktury organizacyjne firm, strategia planowania oraz procesy podejmowania decyzji, finanse, terminologia bankowa , oraz wiele innych.

Nabór dedykowany w pierwszej kolejności studentom kierunku filologia angielska, dostępny będzie również dla studenta dowolnego kierunku prowadzonego w PWSZ pod warunkiem, że potencjalny uczestnik pozytywnie zaliczy bilans kompetencji na wejściu i zostanie zakwalifikowany w procedurze rekrutacyjnej. W ramach kursu zamkniętego uczestnik otrzyma wsparcie dydaktyczne, podręcznik oraz walidację umiejętności w ramach zewnętrznego egzaminu w systemie TELC (The European Language Certificates- jednolity system egzaminów stworzony w oparciu o Europejski System Kształcenia Językowego).

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 90 h
Forma zaliczenia: egzamin
Uzyskanie certyfikatu: TAK

Kurs przygotowujący do egzaminu Business English Certificate - poziom Higher

W dzisiejszym międzynarodowym świecie biznesu, ważnym jest by pokazać pracodawcom, że potrafisz efektywnie komunikować się w języku angielskim w codziennych biznesowych sytuacjach. Jeśli chcesz dalej rozwijać swoje umiejętności językowe w ramach angielskiego profesjonalnego, ten kurs jest dla Ciebie. Certyfikat uzyskany z egzaminu Business English Certificate poświadcza, że pewnie posługujesz się angielskim w środowisku biznesowym.

Nabór dedykowany w pierwszej kolejności studentom kierunku filologia angielska, dostępny będzie również dla studenta dowolnego kierunku prowadzonego w PWSZ pod warunkiem, że potencjalny uczestnik pozytywnie zaliczy bilans kompetencji na wejściu i zostanie zakwalifikowany w procedurze rekrutacyjnej.

Kurs zamknięty obejmuje łącznie 120 h zajęć dydaktycznych i praktycznych. W ramach kursu uczestnik otrzyma szkolenie, podręcznik oraz walidację umiejętności w ramach zewnętrznego egzaminu zorganizowanego przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate (CPE).

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, metody warsztatowe;
Liczba godzin: 120 h;
Forma zaliczenia: egzamin;
Uzyskanie certyfikatu: TAK.

Mój własny biznes – warsztaty kreatywne

Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Te warsztaty są dla Ciebie!

Pomożemy Ci nabyć umiejętności, pozwalające uruchomić i prowadzić własną działalność.

Program szkolenia obejmuje:

 • ABC małej firmy – na co zwracać uwagę podczas uruchamiania własnej działalności gospodarczej – CASE STUDY – 4 h;
 • E-marketing w małej firmie – 4 h;
 • Podstawy prawne w małej firmie – 4 h;
 • Skąd wziąć pomysł na firmę. Kreowanie pomysłów biznesowych w oparciu o kontakt z potencjalnym klientem – 4 h;
 • Jak planować swoją firmę, czyli tworzenie modeli biznesowych – 4 h;
 • Elevator Pitch, czyli maksimum konkretów w minimum czasu. Nauka tworzenia krótkich, najczęściej kilkudziesięciosekundowych prezentacji osoby, firmy, projektu, usługi lub produktu – 4 h.

Forma pracy: warsztaty;
Liczba godzin: 24 h;
Zaświadczenie: TAK

Dzień kariery student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu – case study
We współpracy z pracodawcami środowisk biznesowych, organizacji pozarządowy, instytucji rynku pracy, w tym pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, uczelnia zorganizuje „Dzień Kariery Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Myślą przewodnią tego działania jest aktywizacja i motywacja do rozwoju zawodowego studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, stojących na progu kariery zawodowej.

Korzyści dla uczestników działania:

 • przygotowanie studenta do podjęcia aktywności zawodowej i wejścia na rynek pracy;
 • informacje o rynku pracy, trendach, procedurach rekrutacyjnych;
 • wskazanie możliwości podnoszenia kwalifikacji pod kątem posiadanych predyspozycji i ich znaczenia w osiąganiu sukcesu w karierze zawodowej.

 

Forma pracy – warsztaty case study (studium przypadku);
Liczba godzin: 6 h;
Zaświadczenie: TAK

Wizyty studyjne u pracodawców branż kreatywnych (w tym usług)
Czy słyszałeś o branżach kreatywnych?
Czy wiesz jaki usługi są oferowane w ramach przemysłu kreatywnego?
Zastanawiałeś się jak się w nich pracuje?
Jakie kompetencje i umiejętności są poszukiwane przez pracodawców z tego sektora?

Jeżeli to Cię interesuje, to masz okazję to sprawdzić. Wizyta studyjna u pracodawcy daje Ci możliwość bliższego poznania zasad obowiązujących w firmie, rozmowy z pracownikami i poznania środowiska pracy.

W ramach wizyt studyjnych zaplanowano warsztaty prowadzone przez pracodawców branż usługowych w formie CASE STADY (studium przypadku). Celem zadania jest zapoznanie się:

 • ze specyficznymi rozwiązaniami problemów,
 • warunkami funkcjonowania podmiotów
 • oraz istniejącymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach z konkretnych branż.

Formy pracy: warsztaty
Liczba godzin: 24 h
Szkolenie jest przewidziane dla studentów kierunków: administracja,architektura, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo państwa, filologia, turystyka i rekreacja.

X