Architektura – lista kursów
Kurs specjalistyczny zawodowy - Ochrona budynków przed korozją biologiczną

Wilgoć i czynniki biologiczne stwarzają poważne zagrożenie nie tylko dla trwałości budynków, a również dla zdrowia użytkowników tych obiektów. Niestety ochrona budynków przed korozją biologiczną nie zawsze należy do docenianych elementów inżynierii budowlanej i jest rzadko lub tylko fragmentarycznie uwzględniana w programach wydziałów budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej wyższych uczelni technicznych. Kwestia ochrony budynków przed korozją jest tematem trudnym ze względu na   interdyscyplinarny charakter tej dziedziny, bowiem wymaga łączenia  problemów biologicznych z chemicznymi oraz technicznymi.

Kurs ma za zadanie:

  • przedstawić aktualny stan wiedzy z zakresu ochrony obiektów budowlanych przed wilgocią i korozją biologiczną,
  • podniesienie świadomości i zrozumienie tego problemu przez przyszłych specjalistów z zakresu architektury i budownictwa, a tym samym na polepszenie stanu technicznego i ekologicznego obiektów budowlanych oraz całej infrastruktury budowlanej.

Kurs Ochrona budynków przed korozją biologiczną dedykowany jest studentom kierunku architektura w wymiarze 140 h realizowany w formule:  70 godzin zajęć teoretycznych oraz 70 godzin warsztatów praktycznych i zajęć terenowych.

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, metody projektowe oraz zajęcia warsztatowe i terenowe.
Liczba godzin: 140 h.
Uzyskanie certyfikatu: TAK. W ramach kursu zaplanowano materiały dydaktyczne, walidację i certyfikację.

Szkolenie z umiejętności komputerowych ECDL moduł CAD 2D z grupy standard S8

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy, czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego żyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Moduł z grupy standard – S8 – CAD jest dedykowany dla studentów kierunków architektura i automatyka i robotyka, zajmujących sie projektowaniem technicznym (w tym architekturą, inżynierią i konstrukcjami), pragnących certyfikować swoje umiejętności w zakresie pracy w dwóch wymiarach w środowisku CAD. Szkolenie w wymiarze 24 godz. (ostatnie spotkanie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie standaryzowanego egzaminu). Więcej na stronie https://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/s8-1.pdf

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, metody warsztatowe
Liczba godzin: 24 h
Uzyskanie certyfikatu: TAK

X