O programie

 

Info

Zintegrowany Program

PWSZ w Raciborzu

Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowany Program Uczelni,
oś priorytetowa III: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju,
działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Cel projektu: Podniesienie kompetencji w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, cel jest zgodny z celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego 10ii Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności procesu dydaktycznego poprzez realizację wysokiej jakości programów wsparcia oraz opracowanie i włączenie do programu studiów certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych, w tym zajęć warsztatowych i praktycznych kształtujących kompetencje studentów adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb rynku pracy. Jako cel projektu zaplanowano także uzupełnienie kompetencji studentów wszystkich prowadzonych kierunków studiów oraz uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządczej PWSZ. Czynności prowadzone przez Akademickie Biuro Karier PWSZ w Raciborzu przyczynią się do wsparcia studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Realizacja projektu została zaplanowana w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. W ramach projektu realizowane będą 3 moduły, tj.:

  1. Program podnoszenia kompetencji w PWSZ w Raciborzu, obejmujący zadnia związane ze wsparciem studentów w uzyskaniu nowych kompetencji i kwalifikacji w trakcie procesu dodatkowych zajęć dydaktycznych, wykraczających poza standardowy plan studiów,

  2. Program wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, obejmujący zadania skierowane do zainteresowanych poradnictwem zawodowym, szkoleniami biznesowymi, wymianą informacji o rynku pracy. W ramach tego modułu wsparciem objęto również pracowników Akademickiego Biura Karier PWSZ w Raciborzu,

  3. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego, skierowany do pracowników dydaktycznych i administracyjnych PWSZ w Raciborzu w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do zarządzania uczelnią na wysokim poziomie operacyjnym oraz do sprawnej realizacji procesu dydaktycznego wysokiej jakości. Moduł 3 zawiera elementy wsparcia uczelni z zakresie informatycznych narzędzi do profesjonalnego kierowania procesami zarządczymi.

X