Bezpieczeństwo Państwa – lista kursów

Szkolenie z umiejętności komputerowych Program Endorsed by ECDL FOUNDATION e- Urzędnik

Certyfikat EPP e-Urzędnik został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej. Obecnie praca urzędnika wymaga dwojakiego rodzaju umiejętności: posługiwania się standardowymi programami biurowymi (takimi jak narzędzia z pakietu MS Office lub Open Office) oraz aplikacjami internetowymi, w tym pocztą elektroniczną. Zakłada się więc, że przystępując do egzaminu EPP e-Urzędnik, kandydat będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z sylabusem certyfikatu co najmniej e-Citizen, aczkolwiek posiadanie tego certyfikatu nie jest formalnie wymagane.
Znajomość zagadnień objętych certyfikatem jest niezbędna albowiem praca w dzisiejszym urzędzie wiąże się nieodłącznie z posiadaniem określonej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem w zakresie wymaganym do pracy z wykorzystaniem komputera.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

  • sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne,
  • przeglądać strony internetowe, a także posługiwać się pocztą elektroniczną.

Uczestnik znając sprzęt i oprogramowanie będzie zdolny do wykorzystania komputera w codziennej pracy w urzędzie, w szczególności do przetwarzania plików oraz folderów, a także będzie umiał pracować z graficznym interfejsem użytkownika (ikonami i oknami na ekranie komputerowym).

W trakcie egzaminu weryfikowane są umiejętności posługiwania się takimi aplikacjami jak:

  • ePUAP,
  • CEIDG,
  • BIP,
  • eWokandy,
  • wyszukiwarka orzeczeń NSA,
  • interpretacje organów podatkowych
  • oraz inne serwisy, zawierające bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu opatrzonym znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina. Więcej na stronie: https://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-4/.

Formy pracy: wykłady, ćwiczenia, warsztaty;
Liczba godzin: 30 h;
Forma zaliczenia: egzamin;
Uzyskanie certyfikatu: TAK.

X