Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.0305.00-00-Z029/17-00

Zadanie:  PRZEPROWADZENIE USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO obejmującego:

 • udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów uczestnika projektu,
 • pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji, z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności  intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych),
 • udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji,
 • wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami,

 

w okresie od pierwszego dnia następującego po dniu wyłonienia kandydata/kandydatkę do dnia 30 maja 2021 r.

 

Celem działania jest wsparcie studentów PWSZ w Raciborzu korzystających z usług Akademickiego Biura Karier w zakresie rozpoczęcia aktywności na rynku pracy.

 

Wymagania:

 

 • kandydat/kandydatka posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;
 • posiada aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;
 • posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w PWSZ w Raciborzu, w Sekcji Spraw Osobowych w terminie do dnia 26 października 2018 r.

X